Ana Sayfa Hayatı Eserleri Makaleleri Kitap Sipariş Formu Basından Seçmeler Ansiklopediler
Mehmet Oruç Kimdir?
1953 yılında, “Akşemseddin hazretlerinin diyarı” olarak anılan Bolu’nun Göynük ilçesinde doğdu.
devamı...
 
Duyurular
"365 Gün Dua" kitabı 13. Baskısını yaptı
Arı Sanat yayın evi (0212 5204151) tarafından basılan Mehmet Oruç'un, okunacak günlük dualar ve üç aylar, mübarek gün ve geceler, surelerin faziletlerini ihtiva eden ve son bölümünde, duaların arapça asıllarının da verildiği kitap halkın beğenisi kazandı.
Kısa denebilecek bir zamanda 13 baskı yaptı.

“Huzurun Kaynağı Aile”
Ailenizin kitabı, “Huzurun Kaynağı Aile” kitabı 3. baskısını yaptı. İslama göre; Aile ve Kadının Önemi, Evlilik ve Hayatı, Çocuk Eğitimi konularının ele alındığı, MEHMET ORUǒun 570 sayfalık yeni kitabını Arı Sanat yayınevi ( 0212 520 4151) bastı. Kadın, erkek, çocuk ailenin her ferdinin okuması gereken bir kitap!


Kâinatın Efendisi
Peygamber Efendimizin hayatını ve güzel ahlâkını
en doğru şekilde, Kainâtın Efendisi kitabından öğrenebilirsiniz!
Arı Sanat Yayınve (0212 5204151)


OSMANLI HUKUKU
Değerli hukukçu, Prof. Dr. Ekrem Ekinci’nin, “OSMANLI HUKUKU” isimli yeni bir kitabı daha yayınlandı. Osmanlı hukukunu ve kaynağını, yani İslam Hukukunu, dünyaya örnek olan Osmanlı adaletinin işleyişini öğrenmek için güvenilir bir kaynak. Unutulmuş maziye ışık tutacak önemli bir eser. (Arı Sanat yayınevi, 0212 5204151) 

 
 
Bir Müslümanın yirmi dört saati- 2
 

Dün, bir Müslümanın yirmi dört saatlik zaman diliminde yapması lazım olan şeyleri özetlemeye çalışmıştık. Yapılmasını bildirdiğimiz hususlar, yapılması gereken en az şeylerdir. Bunları da yapmamak, bir Müslüman için utanılacak şeylerdir. Çünkü, bildirdiğimiz hususlar toplam yarım saati geçmez. Yirmi dört satlik bir zaman diliminde, yarım saatini; Cenab-ı Hakkı anmaya, tesbih, istigfar ve duaya ayırmamak sahip olduğumuz nimetlerin şükrünü yapmamak, hamd etmemek manasına gelir ki, bu bizim için büyük tehlike demektir. Çünkü Cenab-ı Hak, "Nimetlerimin kıymetini bilir şükür ederseniz onları arttırırım. Kıymetini bilmez, nankörlük ederseniz, elinizden alır, şiddetli azap ederim" buyuruyor.

Dün bildirdiğimiz hususlar, zamanı kısıtlı mesaisi ağır kimselerin, icabında yolda gelirken giderken okuyabileceği dua ve tesbihlerdir. Durumu, zamanı müsait kimseler bunlarla yetinmeyip daha çoğunu yapmalıdır. Dünkülere ilave olarak şunlar yapılmalıdır:

Her sabah - akşam bir kere “Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr” demeli ve akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) diyerek, hepsini aynen okumalıdır. [Allahım! Senin nimetlerinle, yarattıklarınla sabahladım (akşamladım). Bu (nimet) yalnızca sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd ve şükr sanadır.]

Peygamberimiz buyurdu ki,”Bu duâyı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfâ etmiş olur”. Abdestli okumak iyi olur ise de şart değildir. Hamd ve şükür için de her gün şu duâlar okunmalıdır:

“El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E'ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr”,

“Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân.”

Bir gece Peygamber efendimiz, hazret-i Âişe'ye buyurdu ki,

- Yâ Âişe! Kur'ân-ı kerîmi hatim eyle, bütün Peygamberleri kendine şefâ'atçi ve bütün mü'minleri kendinden hoşnut edersin. Hazret-i Âişe dedi ki:

- Anam-babam sana fedâ olsun! Az bir zaman içinde bunları nasıl yapabilirim? Sultân-ı Enbiyâ buyurdu ki,

- Yâ Âişe, üç kerre "Kulhüvallâhü" sûresini oku. Kur'ân-ı kerîmi hatmetmiş gibi olursun. Bir kerre, "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî'il-enbiyâi vel-mürselîn"

Af, mağfiret ve âfiyet için çok duâ etmelidir. Bunların hepsini ihtivâ eden çok kıymetli duâ, “Allahümme rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr”dır. [Rabbimiz olan Allahım, bize dünyada ve âhirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru!]

Şu duayı da hergün özellikle Cuma günü çok okumalıdır.

“Allahümmagfir lî ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn!”

Kalbin muhafazası için de “Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik” duâsını okumalıdır. (Ey büyük Allahım! Kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dîninde sâbit kıl, yâni dîninden döndürme, ayırma! )

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için de şu her gün şu duaları okumak lazımdır:

“Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyûm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!”

“E’ûzü bi-kelimâtillâhit-tâmmâti min şerri külli şeytânin ve hâmmâtin ve min şerri külli aynin lâmmetin.

"Allahümme innî eûzü bike min hemezâtiş-şeyâtîn"

Resûlullah şu duâyı çok okurdu: “Allahümme innî es'elükes-sıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı ver-rıdâe bil-kaderi bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn”. (Ya Rabbî! Senden, sıhhat ve âfiyet ve emânete hıyânet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden râzı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!)

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere, "Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa huv el hayyel-kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, bütün günahları affolur.” buyuruldu. Muhammed Masum hazretleri, bu üç istiğfarın, namaz sonunda Allahümme entesselam... dan sonra, kalan 67 istiğfarı da sadece Estağfirullah diyerek duadan sonra okuduğunu bildiriyor.

Günde, 25 defa “Allahümme bârik lî fil-mevt ve fi-mâ ba’del-mevt” okumalıdır. [Allahım! Beni ölürken ve öldükten sonra koru!]

Günde, 7 defa “Allahümme ecirnî minen-nâr” söylemeledir. [Allahım! Ateşden (Cehennemden) beni esirge!]

Günde, kırk defa “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn” okumalıdır. [Ey senden başka ilah olmayan! Seni tesbih ederim. Şüphesiz ben nefsime zulmedenlerden oldum (haksızlık ettim)]

Her gün, “Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ'ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer “.(Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymağı bize nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et! İnsanların en üstünü hurmetine bu duâmızı kabûl buyur!).

Her gün dua, tesbih ve istigfar okuyan, Cenab-ı Haktan gafil olmaz, aczini ve haddini bilir. Böyle bir kimse de Cenab-ı Hakkın sevgili kulu olur!

[Allahım! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!]
[Ey gözetici, koruyucu ve rahim olan Allah! Ey hayat, hilm, merhamet ve kerem sahibi Allahım! Ey diri, her şeyi varlıkta tutan, herkesin işlediğini mümkün kılan Allahım! Benimle düşmanım arasında perde ol!]  “ [Allahım! Her türlü şeytanın ve zararlı haşeratın şerrinden ve kötü gözlerin ve cin çarpmasının şerrinden senin noksansız kelâmlarına sığınırım!]
[Allahım! Beni, babalarımı, annelerimi, oğullarımı, kızlarımı, erkek ve kızkardeşlerimi, amcalarımı, halalarımı, dayılarımı, teyzelerimi, zevcemi, onun anne ve babasını, üstadlarımı ve bütün erkek-kadın müminleri mağfiret eyle! Ham âlemlerin rabbı olan Allah’a mahsustur.]
[Allahım! Hazret-i Muhammed’e ve bütün peygamberlere salât olsun] de, bütün peygamberler senden râzı olsun. Bir kerre de, "Allahümmağfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne vel-mü'minât, vel-müslimîne vel-müslimât el-ahyâi minhüm vel-emvât" [Allahım! Beni, anne ve babamı, bütün mü’minleri ve müslümanları, onlardan ölmüş veya hayatta olanları mağfiret et!] de, bütün mü'minler senden râzı olur. Bir kerre de "Sübhânallahi vel-hamdü lillahi ve lâilâhe illâllahü vallâhü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil-aliyyil-azîm" [Allahü tealayı noksan sıfatlarından tenzih eder ve ona hamd ederim. Ondan başka ilah yoktur. Her türlü hareket ve kuvvet, ancak yüce ve büyük olan Allah’
[İslâm nimeti ve doğru iman ve doğru yolda bulundurduğu için Allah’a hamd olsun.]
[Hamd, her halde ve dâimâ Allaha mahsustur. Ateş (Cehennem) ehlinin hâlinden Allaha sığınırım.]
ın sayesindedir] de ki, Allahü teâlâ hazretleri senden râzı olsun.
5 Kasım 2008 Çarşamba
 
 
Önceki Makaleler
Dinde her yenilik bid’attir... 4 Mayıs 2011 Çarşamba
“Mevlid Kantat Dünya Prömiyeri” rezaleti!.. 3 Mayıs 2011 Salı
Fıkıh ilminin gözden düşürülmesinin sebebi 20 Ekim 2010 Çarşamba
Muhammed aleyhisselâmın ahıret ile ilgili bildirdikleri 13 Ekim 2010 Çarşamba
Paygamberlerin gönderilmesi bizim için büyük nimet! 12 Ekim 2010 Salı
Paygamberlerin gönderilmesi bizim için büyük nimet! 12 Ekim 2010 Salı
Nefis mi şeytan mı daha tehlikeli 8 Ekim 2010 Cuma
Ana babanın duası peygamber duası gibidir 6 Ekim 2010 Çarşamba
En güzel eğitim şekli hâl ile örnek olmak 29 Eylül 2010 Çarşamba
Öğretmen olarak bize “müellim” değil “muallim” lazım! 28 Eylül 2010 Salı
Giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin! 22 Eylül 2010 Çarşamba
Geçmişten bugüne, dinde bid’at ve Reform hareketleri 21 Eylül 2010 Salı
Terazi kişiye göre farklı farklı tartarsa 15 Eylül 2010 Çarşamba
İslam âleminin perişanlığının sebebi 14 Eylül 2010 Salı
Dünya ve ahıret saadetine kavuşabilmek için 8 Eylül 2010 Çarşamba
Her bakımdan en üstün olan Muhammed aleyhisselâmdır 7 Eylül 2010 Salı
Tasavvuf müziği ve müziğin dinimizde yeri 1 Eylül 2010 Çarşamba
Sema gösterileri ve Mevlevi âyinleri 31 Ağustos 2010 Salı
Kimler mealcilerin, reformcuların tuzağına düşüyor 25 Ağustos 2010 Çarşamba
Meal okumanın zararları ve ilk mealciler 24 Ağustos 2010 Salı
Hastalar nasıl namaz kılacak? 18 Ağustos 2010 Çarşamba
Taburelerin, sandalyelerin, sıraların işgalindeki camilerimiz! 17 Ağustos 2010 Salı
Ramazan-ı şerif ayının üstünlüğü 11 Ağustos 2010 Çarşamba
Onbir ayın sultanı; Ramazan ayı 10 Ağustos 2010 Salı
Maddeci Batı’nın aklının almadığı husus 4 Ağustos 2010 Çarşamba
“Kendinizi yenileyin fakat dinden uzak olmayın!” 3 Ağustos 2010 Salı
Zulüm sahibini eninde sonunda yok eder! 28 Temmuz 2010 Çarşamba
Osmanlıya Mısır’dan buluşan hastalık 27 Temmuz 2010 Salı
“Madem bilmiyecekti, niçin halife oldu?” 21 Temmuz 2010 Çarşamba
“Madem bilmiyecekti, niçin halife oldu?” 21 Temmuz 2010 Çarşamba
Yönetici hesap yerine eli bağlı getirilecek! 20 Temmuz 2010 Salı
İhtiyaçsızlık insanoğlunun en büyük düşmanı 14 Temmuz 2010 Çarşamba
Herkes bir âlem oldu artık 13 Temmuz 2010 Salı
Herkes bir âlem oldu artık! 13 Temmuz 2010 Salı
Kadının örtünmesinde şekil ve sınırlar 7 Temmuz 2010 Çarşamba
Tesettür başı örtmekten ibaret değildir 6 Temmuz 2010 Salı
Her taş yerinde ağırdır 30 Haziran 2010 Çarşamba
Aileyi mahveden diziler 29 Haziran 2010 Salı
Çocuklarını yetiştirmeyenlerin vay haline! 23 Haziran 2010 Çarşamba
Ekin ekmeyenin hasat beklemeye hakkı yok! 22 Haziran 2010 Salı
Mübarek aylar, günler ve geceler 15 Haziran 2010 Salı
Namaz, ibadetlerin en kıymetlisi! 9 Haziran 2010 Çarşamba
Kimlere namaz kılmak farz değil? 8 Haziran 2010 Salı
Diğer dinler insan düşüncesinin mahsülü 2 Haziran 2010 Çarşamba
“Hak din sadece İslamiyettir!” 1 Haziran 2010 Salı
Ehli sünnetin temel esasları (2) 26 Mayıs 2010 Çarşamba
Ehli sünnetin temel esasları 25 Mayıs 2010 Salı
Bir garip ölmüş diyeler… 19 Mayıs 2010 Çarşamba
Bu düşmanlığın kimseye faydası yok! 18 Mayıs 2010 Salı
Onlar yaptı biz yaktık, yıktık! 12 Mayıs 2010 Çarşamba
Vakıf eseri amel defterini açık tutar! 11 Mayıs 2010 Salı
Namaz, ibadetlerin en kıymetlisi! 9 Mayıs 2010 Pazar
Kimlere namaz kılmak farz değil? 8 Mayıs 2010 Cumartesi
Evliyalıkta da makamı yüksekti! 5 Mayıs 2010 Çarşamba
O’nun derecesine kimse ulaşamadı! 4 Mayıs 2010 Salı
Merhametli, dindar ve cesur bir padişahtı 28 Nisan 2010 Çarşamba
Osmanlı hükümranlığının sona erdiği gün 27 Nisan 2010 Salı
Merhametli, dindar ve cesur bir padişahtı 21 Nisan 2010 Çarşamba
Resulullahın güzel ahlakı ve adetleri 21 Nisan 2010 Çarşamba
Osmanlı hükümranlığının sona erdiği gün 20 Nisan 2010 Salı
Resulullahın güzel ahlakı ve adetleri 20 Nisan 2010 Salı
Esir olan kim; biz mi para mı 14 Nisan 2010 Çarşamba
Her zaman 2+2= 4 olmuyor 13 Nisan 2010 Salı
İbni Teymiyye’nin aykırı fikirleri 7 Nisan 2010 Çarşamba
İbni Teymiyye Mardin’de tartışıldı 6 Nisan 2010 Salı
Aynâ-i merdıyye’sine kavuştu 31 Mart 2010 Çarşamba
Malını canını Cennet karşılığında satan genç! 30 Mart 2010 Salı
Abduh Ekolü’nün reformist fikirleri 24 Mart 2010 Çarşamba
Dinde reformda Abduh Ekolü’nün rolü 23 Mart 2010 Salı
Mealden din öğrenilmeye kalkışılırsa… 17 Mart 2010 Çarşamba
“2010 Kur’an yılı” dolayısıyla 16 Mart 2010 Salı
TV’ler her kesime zarar veriyor! 10 Mart 2010 Çarşamba
TV geleneksel aile yapısını yok etti! 9 Mart 2010 Salı
Doğduğu geceki olaylar 3 Mart 2010 Çarşamba
Gelişi ile dünya aydınlığa kavuştu 2 Mart 2010 Salı
Namaz, bedendeki baş gibidir 24 Şubat 2010 Çarşamba
“Abdestli ölen, ölüm acısı çekme!” 23 Şubat 2010 Salı
Dinin güncelleştirilmesi gayretleri! 17 Şubat 2010 Çarşamba
Araplar isyan ettiler mi, ettirildiler mi? 10 Şubat 2010 Çarşamba
“Köpeklere Arap diyen anlayıştan geliyoruz!” 9 Şubat 2010 Salı
İmanın gitmesine sebep olan günahlar 3 Şubat 2010 Çarşamba
Günahların insana verdiği zararlar! 2 Şubat 2010 Salı
“Osman Gazi, adaşı Halife Osman gibiydi” 27 Ocak 2010 Çarşamba
“Osman Gazi, adaşı Halife Osman gibiydi” 27 Ocak 2010 Çarşamba
Taklit gerçeği gibi olmaz! 26 Ocak 2010 Salı
Kadına, savaşa gitmeden şehid savabı! 20 Ocak 2010 Çarşamba
Camilerimizde artık fıkıhtan bahsedilmiyor! 19 Ocak 2010 Salı
Kadının ailedeki sorumlulukları 19 Ocak 2010 Salı
“Onlar, Cenab-ı Hakkın size emanetidir!” 13 Ocak 2010 Çarşamba
Ailede erkeğin ailevi sorumlulukları 12 Ocak 2010 Salı
Laura’nın huzurlu aile reçetesi 6 Ocak 2010 Çarşamba
Ailenin geleceği için yol ayrımındayız! 5 Ocak 2010 Salı
Batılılaşma ve doku uyuşmazlığı 31 Aralık 2009 Perşembe
Yılbaşı ve Batılılaşmada gelinen nokta! 30 Aralık 2009 Çarşamba
İmâm-ı Gazâlî’nin yaşadığı karışık devir 23 Aralık 2009 Çarşamba
İmamı Gazali’yi görmemelerinin sebebi 22 Aralık 2009 Salı
Dinde reformun öncüleri 16 Aralık 2009 Çarşamba
Sizce de bu işte bir gariplik yok mu? 15 Aralık 2009 Salı
Minare, ezân ve kâmet 9 Aralık 2009 Çarşamba
Minareye karşı çıkmak bahane! 8 Aralık 2009 Salı
Hasta ziyâretinin önemi ve edepleri 2 Aralık 2009 Çarşamba
Eş dost ve akraba ziyaretleri 1 Aralık 2009 Salı
Eş dost ve akraba ziyaretleri 1 Aralık 2009 Salı
Dinde her yenilik, her reform bid’attır 25 Kasım 2009 Çarşamba
“Bid'at uyuz hastalığı gibi bulaşıcıdır” 24 Kasım 2009 Salı
“Dinin temel direği fıkıh ilmidir” 18 Kasım 2009 Çarşamba
Maksatları dinde kargaşa çıkarmak 17 Kasım 2009 Salı
Yaratılışa karşı çıkmanın bedeli! 11 Kasım 2009 Çarşamba
“Kadın dizilerini izlemeyeceğim” yemini 10 Kasım 2009 Salı
Zehir, şeker kaplanmış halde sunuluyordu 4 Kasım 2009 Çarşamba
Osmanlı gemisi bugün su almaya başlamıştı 3 Kasım 2009 Salı
Ailede çöküntünün sebepleri 28 Ekim 2009 Çarşamba
Evlenen yüz kişiden yetmiş beşi ayrılıyor! 27 Ekim 2009 Salı
Mutluluk aramada kısır döngü! 21 Ekim 2009 Çarşamba
Allahü teâlânın övdüğü kimse 14 Ekim 2009 Çarşamba
Sadakayı senin her gününe yaymak 13 Ekim 2009 Salı
İmâm-ı a’zam hazretlerinin vasiyeti 7 Ekim 2009 Çarşamba
Hazreti imam hakkındaki söylenen sözler 30 Eylül 2009 Çarşamba
Ehli sünnetin reisi: İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe 29 Eylül 2009 Salı
Güzel bir Bayram hatırası (2) 23 Eylül 2009 Çarşamba
Güzel bir Bayram hatırası 22 Eylül 2009 Salı
Zekat, insanı maddi ve manevi yükseltir! 16 Eylül 2009 Çarşamba
Bin aydan hayırlı; Kadir Gecesi 15 Eylül 2009 Salı
Hazret-i Mehdi’nin alâmetleri 9 Eylül 2009 Çarşamba
Hz. Mehdi’nin gelmesine daha altı asır var! 8 Eylül 2009 Salı
Mealcilik sinsi emeli olanların işi 2 Eylül 2009 Çarşamba
Ramazanda meal yolu ile din tahribatı! 1 Eylül 2009 Salı
Avamın ve seçilmişlerin orucu 26 Ağustos 2009 Çarşamba
Ramazan ayı günahları yok eder 25 Ağustos 2009 Salı
Bektaşilik nedir, nasıl bozuldu? 19 Ağustos 2009 Çarşamba
Hacı Bektaşi Veli’yi anma günleri! 18 Ağustos 2009 Salı
Namaz kılmayanın hali 12 Ağustos 2009 Çarşamba
Müslüman ile gayri müslimi ayıran fark 11 Ağustos 2009 Salı
Olacak şeyler bu gece bildirilir! 5 Ağustos 2009 Çarşamba
Yarın mübarek Berat kandili 4 Ağustos 2009 Salı
Osmanlı aydınlarının Batılılaşma anlayışı 29 Temmuz 2009 Çarşamba
Osmanlılarda yenilik teşebbüsleri 28 Temmuz 2009 Salı
Sünnet üzere gusül abdesti nasıl alınır? 22 Temmuz 2009 Çarşamba
Gusül abdestinin dindeki yeri ve önemi 21 Temmuz 2009 Salı
Îmân için öğrenilmesi zaruri bilgiler - 2 - 15 Temmuz 2009 Çarşamba
Îmân için öğrenilmesi zaruri bilgiler -1- 14 Temmuz 2009 Salı
Şeytanın insanları aldatma yolları -2- 8 Temmuz 2009 Çarşamba
Şeytanın insanları aldatma yolları 7 Temmuz 2009 Salı
Kur’ân-ı kerîmi öğrenme ve öğretme sevabı 1 Temmuz 2009 Çarşamba
Yaz tatilini çocuklarımız için fırsat bilelim! 30 Haziran 2009 Salı
Receb ayı ve Regaib kandili 24 Haziran 2009 Çarşamba
Mübarek aylar, günler ve geceler 23 Haziran 2009 Salı
Onun dini kıyâmete kadar bâkîdir 17 Haziran 2009 Çarşamba
İbâdete hakkı olan yalnız O’dur 16 Haziran 2009 Salı
Ehli sünnet itikatının esasları 10 Haziran 2009 Çarşamba
‘Ilımlı İslam’ El Ezher’e ihale edildi 9 Haziran 2009 Salı
İmâm-ı Mâtürîdî ve Mâtürîdîliğin esasları 3 Haziran 2009 Çarşamba
Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik sempozyumu 2 Haziran 2009 Salı
“Ne çekiniyorsun Osmanlıyım demekten?” 27 Mayıs 2009 Çarşamba
Çıkmaz sokakta çıkış arayanlar! 26 Mayıs 2009 Salı
Sabretmeyen ve şükretmeyen kaybeder! 20 Mayıs 2009 Çarşamba
Ahıretinizi de karartmayın! 19 Mayıs 2009 Salı
Osmanlıyı hayır ile yadetmek boynumuzun borcu! 13 Mayıs 2009 Çarşamba
Osmanlı hayranlığının sebepleri! 12 Mayıs 2009 Salı
Cenab-ı Hak’ın mükâfatlandırdığı kimse! 6 Mayıs 2009 Çarşamba
“Nasıl yaşarsan öyle ölürsün 5 Mayıs 2009 Salı
Tasavvuf müziği ve müziğin dindeki yeri 29 Nisan 2009 Çarşamba
Yapılan etkinlikler ibadet mi eğlece mi ? 28 Nisan 2009 Salı
Osmanlı Devleti’ni bitiren vak’a! 22 Nisan 2009 Çarşamba
Tarihte yıkılışlar hep içerden olmuş! 21 Nisan 2009 Salı
Fıkıh öğrenmenin önemi ve zarureti 15 Nisan 2009 Çarşamba
Fıkıh öğrenmenin önemi ve zarureti 15 Nisan 2009 Çarşamba
Hizmet adı atlıda hezimete uğratma siyaseti 14 Nisan 2009 Salı
Meallerdeki gizli ve sinsi emeller! 8 Nisan 2009 Çarşamba
Meallerdeki gizli ve sinsi emeller! 8 Nisan 2009 Çarşamba
Tuhaf bir bilgi yarışması 7 Nisan 2009 Salı
Kul olan kul gibi yaşar! 1 Nisan 2009 Çarşamba
Ebedî yolculuğa her an hazır mıyız? 31 Mart 2009 Salı
İnternet bağımlılığından kurtulmanın yolları 25 Mart 2009 Çarşamba
İnternet bağımlılığı! 24 Mart 2009 Salı
Hürmet eden hürmet görür! 18 Mart 2009 Çarşamba
Yaşlılara saygı haftası 17 Mart 2009 Salı
“Namazsız ömürde hayır yoktur!” 11 Mart 2009 Çarşamba
“Ey Bilal, beni ferahlandır!” 10 Mart 2009 Salı
Kudüs’ün kurtarıcısı; Selâhaddîn Eyyûbî 4 Mart 2009 Çarşamba
“Nureddin, şu adamlardan beni kurtar!” 3 Mart 2009 Salı
Eşitlik mücadelesinin aileye zararı 25 Şubat 2009 Çarşamba
BA’DE HARABÜL BASRA 24 Şubat 2009 Salı
Şeyh Şamil’in kararlılığı 18 Şubat 2009 Çarşamba
Ender görülen bir vatan savunması! 17 Şubat 2009 Salı
Benim gözüm ile bakmalısını ki! 11 Şubat 2009 Çarşamba
İyilikle anılmak için 10 Şubat 2009 Salı
“ Tarihinizle gurur duymalısınız!” 4 Şubat 2009 Çarşamba
Osmanlı özlemin sebebi! 3 Şubat 2009 Salı
Huzurlu aile için 28 Ocak 2009 Çarşamba
“Boşanma Nedenleri'' 27 Ocak 2009 Salı
Aile, toplumun DNA’sı 21 Ocak 2009 Çarşamba
Batı, bindiği dalı kesti 20 Ocak 2009 Salı
Filistin halkının şanssızlığı 14 Ocak 2009 Çarşamba
Filistin’in dünü ve bugünü 13 Ocak 2009 Salı
Ehli Beyt ve Kerbela olayı 7 Ocak 2009 Çarşamba
Aşure Günü ve matem 6 Ocak 2009 Salı
Kamerî, şemsî ve rumi sene 31 Aralık 2008 Çarşamba
Hicri yılbaşı 30 Aralık 2008 Salı
“Faydasız ilimden sana sığınırım!” 24 Aralık 2008 Çarşamba
Gösteriş ve şekilcilik hastalığı 23 Aralık 2008 Salı
Her dert ölümden bir parçadır! 17 Aralık 2008 Çarşamba
İki ayrı Mevlana var karşımızda! 16 Aralık 2008 Salı
İyilik ve ihsanda bulunmak! 10 Aralık 2008 Çarşamba
Dostlukların pekiştirildiği günler 9 Aralık 2008 Salı
“ Bu eli Cehennem yakmaz!” 3 Aralık 2008 Çarşamba
Ağlayanın malı gülene hayır etmez! 2 Aralık 2008 Salı
Zulmeden cezasız kalmaz! 26 Kasım 2008 Çarşamba
Mutlu olmanın sırrı 25 Kasım 2008 Salı
“İsraf edenleri helak ettik!” 19 Kasım 2008 Çarşamba
Krizin sebebi israf ve borçlanmak 18 Kasım 2008 Salı
Aslını inkar eden… 12 Kasım 2008 Çarşamba
Krizi zulme vasıta yapanlar! 11 Kasım 2008 Salı
Bir Müslümanın yirmi dört saati- 2 5 Kasım 2008 Çarşamba
Bir Müslümanın yirmi dört saati 4 Kasım 2008 Salı
Güler yüz ve tatlı dilin gücü 29 Ekim 2008 Çarşamba
Kendini başkasının yerine koyan kurtulur! 28 Ekim 2008 Salı
Cami âdâbı 22 Ekim 2008 Çarşamba
Câmi ve cemaatin önemi 21 Ekim 2008 Salı
Bütün ilimlerin özeti olan sekiz şey 15 Ekim 2008 Çarşamba
Zahmetsiz sevap kazanma yolları! 14 Ekim 2008 Salı
İnsanların hoşlanmadıkları üç şey 8 Ekim 2008 Çarşamba
Mü'min kimsenin özellikleri 7 Ekim 2008 Salı
İmâm-ı a’zam hazretlerinin vasiyeti 6 Ekim 2008 Pazartesi
Bayramlar niçin sevinç günleridir? 1 Ekim 2008 Çarşamba
“Bugün şüphesiz mükâfat günüdür!” 30 Eylül 2008 Salı
Dünya ve ahıret saadeti O’nu sevmeye bağlı 24 Eylül 2008 Çarşamba
Muhammed aleyhisselama inanmak imanın şartı 23 Eylül 2008 Salı
Azlık çokluk değil niyet önemli 17 Eylül 2008 Çarşamba
Gurununu ayakları altına aldı 16 Eylül 2008 Salı
Hazreti Hatim’in otuzüç yılda öğrendikleri! 10 Eylül 2008 Çarşamba
Sevgili kul olmanın on şartı 9 Eylül 2008 Salı
Oruç sevabının eksik olmaması için 3 Eylül 2008 Çarşamba
Ramazan-ı şerif günahlardan arınma ayıdır 2 Eylül 2008 Salı
Mal, vereni rahatlatır vermeyeni azdırır 27 Ağustos 2008 Çarşamba
Günümüz ve geçmişten iki ibretli anektot 26 Ağustos 2008 Salı
Kâr - zarar hesabını iyi yapmayan kaybeder! 20 Ağustos 2008 Çarşamba
Benim sahibim senin gibi böyle öfkelenmez 19 Ağustos 2008 Salı
Kötülüğe mânî olmanın şartları 13 Ağustos 2008 Çarşamba
Kötülüğün yayılmasının zararı herkese 12 Ağustos 2008 Salı
Ailenin bozulmasında çok kesimin menfaati var! 6 Ağustos 2008 Çarşamba
Diziler üzerinden ailede yapılmak istenen reform 5 Ağustos 2008 Salı
Mirâc gecesi hediyeleri 30 Temmuz 2008 Çarşamba
Mirac kandiliniz mübarek olsun! 29 Temmuz 2008 Salı
Adalet, herkes için olursa bir mana ifade eder 23 Temmuz 2008 Çarşamba
Zalimlerin olduğu yerde viraneler çok olur! 22 Temmuz 2008 Salı
" Fitne çıkarana lanet olsun!" 16 Temmuz 2008 Çarşamba
Hariciler ve Haşşaşiler 15 Temmuz 2008 Salı
İyiliği yaymak kötülüğe mani olmak 9 Temmuz 2008 Çarşamba
Yaratılış gayesine uygun yaşamak 8 Temmuz 2008 Salı
Çocuk terbiyesinde orta yol 2 Temmuz 2008 Çarşamba
En güzel eğitim şekli hâl ile örnek olmak 1 Temmuz 2008 Salı
Dini öğrenme ve yaşamada öncelik sırası 25 Haziran 2008 Çarşamba
Çocuklarımıza yüce Kitabımızı mutlaka öğretelim! 24 Haziran 2008 Salı
Her beladan daha büyük bela vardır 18 Haziran 2008 Çarşamba
Nice şer gibi görünen olayların arkasından nice hayırlar 17 Haziran 2008 Salı
Dinde reformda takip edilen metot 11 Haziran 2008 Çarşamba
Gündemden düşmeyen konu; dinde yenilik, reform 10 Haziran 2008 Salı
Dinin hükümleri zamana göre değişmez! 4 Haziran 2008 Çarşamba
Din ve vicdan hürriyetini hiçe sayanlar! 3 Haziran 2008 Salı
Kişiye göre değişen adalet, adalet olmaz! 28 Mayıs 2008 Çarşamba
Kendini bilen aslını unutmaz 27 Mayıs 2008 Salı
Osmanlı ile diğerlerinin farkı 21 Mayıs 2008 Çarşamba
“Zulüm yapanın boynunda asılı kalır!” 20 Mayıs 2008 Salı
“Kadının perişan hali!” 14 Mayıs 2008 Çarşamba
Modern kölelik özgürlük olarak sunuluyor! 13 Mayıs 2008 Salı
Altın kasadaki eskimeyen nasîhatlar (2) 7 Mayıs 2008 Çarşamba
Altın kasadaki eskimeyen nasîhatlar 6 Mayıs 2008 Salı
Ömrün boşa giden dokuz yılı 30 Nisan 2008 Çarşamba
“TV'yi kapat hayatı aç!” kampanyası 29 Nisan 2008 Salı
Gençleri bekleyen tuzak ve tehlikeler 23 Nisan 2008 Çarşamba
İnsanlıktan uzaklaşan insanlar! 22 Nisan 2008 Salı
Maksatları dini tartışılır hale getirmek! 16 Nisan 2008 Çarşamba
“Kutlu Doğum Haftası” etkinlikleri! 15 Nisan 2008 Salı
Hizmet hezimete dönüşmesin! 9 Nisan 2008 Çarşamba
Söz var iş bitirir söz var baş yitirir! 8 Nisan 2008 Salı
İnançsızlık insanları çıldırtıyor 2 Nisan 2008 Çarşamba
Akıl almaz cinayetlerin gerçek sebebi 1 Nisan 2008 Salı
Ölüme hazır olanlara müjdeler! 26 Mart 2008 Çarşamba
İstisnasız herkesin kabul tek şey! 25 Mart 2008 Salı
“Ne olursun bizden davacı olma, yâ Resûlallah! ” 19 Mart 2008 Çarşamba
Yarın mübarek Mevlid kandili 18 Mart 2008 Salı
Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım! 12 Mart 2008 Çarşamba
Batı’nın istediği İslam modeli 11 Mart 2008 Salı
Perişanlığın sebebi; nimetin kıymetini bilmemek! 5 Mart 2008 Çarşamba
Haçlıların korkulu rüyası; Selâhaddîn Eyyûbî 4 Mart 2008 Salı
Tarih boyunca örtü ve örtünme şekilleri 27 Şubat 2008 Çarşamba
“Tesettür dini bir vecîbedir!” 26 Şubat 2008 Salı
Sebeplere değil sebepleri yaratana güvenmelidir! 20 Şubat 2008 Çarşamba
Yaradılış gayesine uygun yaşanmazsa! 19 Şubat 2008 Salı
Evlenmenin önemi ve bazı faydaları 13 Şubat 2008 Çarşamba
Akıllı kimse ‘olacağa’ değil ‘olmuşa’ bakar! 12 Şubat 2008 Salı
Huzurlu bir evliliğin önündeki engeller! 6 Şubat 2008 Çarşamba
Evlilikte ‘olmazsa olmazlar’ ile kifayet edilmezse! 5 Şubat 2008 Salı
Niyeti bozuk olanlar gerçeğe ulaşamazlar! 30 Ocak 2008 Çarşamba
“Sana verdiğim ilim, mal ve güçle ne yaptın?” 29 Ocak 2008 Salı
İsraf tuzaklarını aşabilmek çok zor! 23 Ocak 2008 Çarşamba
İsraf dizboyu; milyar dolarlar çöpe gidiyor 22 Ocak 2008 Salı
“O’na gidiniz! Şehrin manevî fâtihi O’dur!” 16 Ocak 2008 Çarşamba
Fethin manevi komutanı; Akşemmeddin 15 Ocak 2008 Salı
“Üzülme! Şüphesiz Allahü teâlâ bizimledir.” 10 Ocak 2008 Perşembe
Hicri yıl ve hicretin önemi 9 Ocak 2008 Çarşamba
Mekke'nin fethi, tarihin en önemli olayı! 2 Ocak 2008 Çarşamba
Yılbaşı muhasebe günü olmalıdır 1 Ocak 2008 Salı
Kabe-i şerifin yeniden inşa edilmesi 26 Aralık 2007 Çarşamba
Kabe-i şerîfin ilk inşası ve fazileti 25 Aralık 2007 Salı
“Ben iki kurbanlığın oğluyum” 19 Aralık 2007 Çarşamba
İlk kurban nerede nasıl başladı? 18 Aralık 2007 Salı
Yabancı gözlemcilerin Osmanlıya bakışı 12 Aralık 2007 Çarşamba
Başarının sırrı; Osmanlının halkına değer vermesi 11 Aralık 2007 Salı
İhlas Vakfı’nın hizmetleri 5 Aralık 2007 Çarşamba
Gençlerimize sahip çıkıyor muyuz? 4 Aralık 2007 Salı
Osmanlı padişahlarının faziletleri 28 Kasım 2007 Çarşamba
Osmanlıya yapılan iftiraların sebebi 27 Kasım 2007 Salı
Eserleri ile Valide Sultanlar 21 Kasım 2007 Çarşamba
“Padişah Anneleri” kitabı 20 Kasım 2007 Salı
“Merhaba sâlih kardeşim merhaba!” 14 Kasım 2007 Çarşamba
Görülmemiş baş ağırısının sebebi! 13 Kasım 2007 Salı
“Eziyet ve sıkıntı kapısını kapalı tut!” 7 Kasım 2007 Çarşamba
Dua şeklindeki üç bedua 6 Kasım 2007 Salı
Şeytanın maskarı olan Bersîsâ’nın haiz sonu 31 Ekim 2007 Çarşamba
Şeytanın maskarası olmamak için 30 Ekim 2007 Salı
Kötü huydan kurtulmak için 24 Ekim 2007 Çarşamba
Kötü huy, kötü ahlâk nedir? 23 Ekim 2007 Salı
Akıllı insan olmanın alâmetleri 17 Ekim 2007 Çarşamba
Hazret-i Ali’nin oğluna nasihati 16 Ekim 2007 Salı
Resulullah efendimizin son nasihatları 10 Ekim 2007 Çarşamba
“Sakın benden sonra eskiye dönmeyin!” 9 Ekim 2007 Salı
Ehli sünnet yolunun esasları (2) 3 Ekim 2007 Çarşamba
Ehli sünnet yolunun esasları 2 Ekim 2007 Salı
Zekât dünya sevgisinden kurtarır 26 Eylül 2007 Çarşamba
Zekât vermenin maddi ve manevi faydaları 25 Eylül 2007 Salı
Bu akşam ilk teravih yarın ilk oruç 12 Eylül 2007 Çarşamba
“Kul nasıl olur da yaratanını bilmez!” 11 Eylül 2007 Salı
Hiç kimse mükemmel değildir! 5 Eylül 2007 Çarşamba
Dost ve akraba ziyaretleri 4 Eylül 2007 Salı
“Cenâb-ı Hak seni şehid etsin” 28 Ağustos 2007 Salı
“İhtiyarları baban, gençleri kardeşin bil!” 21 Ağustos 2007 Salı
Mutlu olmanın iki şartı 14 Ağustos 2007 Salı
Cennete gitmek çok kolay! 7 Ağustos 2007 Salı
“Hiç telâş etme! Zulmetmediysen zulme uğramazsın!” 31 Temmuz 2007 Salı
Aristo usulü nifak tohumu ekme metotları 24 Temmuz 2007 Salı
Mübarek aylar, günler ve geceler 17 Temmuz 2007 Salı
Hünerli ev hanımı yetişmezse 10 Temmuz 2007 Salı
Dinimiz yeni nesillere nakledilmezse… 3 Temmuz 2007 Salı
Mevlâ görelim n’eyler
N’eylerse, güzel eyler
26 Haziran 2007 Salı
Cenaze namazı farz bir ibadetir 19 Haziran 2007 Salı
İstenilen şüphelerden uzak halis bir iman 12 Haziran 2007 Salı
Gördüklerine inanamadılar 5 Haziran 2007 Salı
İstanbul'un fethinin manevî cephesi 29 Mayıs 2007 Salı
Müşahhas tapınmaktan mücerret tapınmaya 22 Mayıs 2007 Salı
Kılınış sırasına göre namazın hükümleri 15 Mayıs 2007 Salı
Gazaba uğramış kimseler 8 Mayıs 2007 Salı
Nankörlük eden cezasını bulur 1 Mayıs 2007 Salı
"Emir olunmadıkça hareket etmeyiz" 24 Nisan 2007 Salı
Başarı için gemileri yakmak şart 17 Nisan 2007 Salı
Hac badetini turistik seyahate dönüştürmeyelim 10 Nisan 2007 Salı
Çocuğumuza karşı vazîfelerimiz (2) 3 Nisan 2007 Salı
Çocuğumuza karşı vazîfelerimiz 27 Mart 2007 Salı
Kâr - zarar hesabını iyi yapmalıyız! 20 Mart 2007 Salı
Ayakta kalabilmenin yolu 13 Mart 2007 Salı
Zaman, ne kurtarabilirsen kârdır zamanı 6 Mart 2007 Salı
Manevi değerlerimizi çocuklarımıza aktarmalıyız! 27 Şubat 2007 Salı
Sunulan reçete yanlış olunca… 20 Şubat 2007 Salı
Aile hayatı medeniyetin aynası 13 Şubat 2007 Salı
Dini öğrenme ve yaşamada öncelik sırası 6 Şubat 2007 Salı
Sınırsız olan nefsin arzularıdır! 30 Ocak 2007 Salı
Dinimize göre tedavi usülleri 23 Ocak 2007 Salı
“Keşke bu kadar güzel olmasaydım!” 16 Ocak 2007 Salı
Cennete girmede öncelik verilecek olanlar 9 Ocak 2007 Salı
“İçinizde gizli olan düşmanı anlatsam…” 2 Ocak 2007 Salı
İki farklı Mevlana ile karşı karşıyayız 26 Aralık 2006 Salı
Alman spikerin feminizm isyanı 19 Aralık 2006 Salı
Hak teâlâ ile yarışa kalkışmanın neticesi 5 Aralık 2006 Salı
Azlık çokluk değil niyet önemli 21 Ekim 2006 Cumartesi
“Oruç tutanları affettim!” 20 Ekim 2006 Cuma
Müslüman olmada zorlama yoktur 14 Ekim 2006 Cumartesi
İslamiyette aklın ve naklin yeri 13 Ekim 2006 Cuma
"Üstünlük ancak takvâ iledir!” 7 Ekim 2006 Cumartesi
Resûlullahın veda hutbesi 6 Ekim 2006 Cuma
Kur'ân-ı kerîm ve Ramazan ayı 30 Eylül 2006 Cumartesi
Fırsat ayında fırsatları kaçırmayalım 29 Eylül 2006 Cuma
Ramazanda bahşedilen beş ihsan 23 Eylül 2006 Cumartesi
Günahların yok olduğu rahmet ayı 22 Eylül 2006 Cuma
Okuma alışkanlığı gelişmişliğin işareti 16 Eylül 2006 Cumartesi
“İlim Çinde de olsa alınız!” 15 Eylül 2006 Cuma
Ailede sıkıntıların sebepleri 9 Eylül 2006 Cumartesi
Müzmin bekarların savunmaları 8 Eylül 2006 Cuma
Akıllı kimselerin alâmetleri 2 Eylül 2006 Cumartesi
Câhil kimselerin âlâmetleri 1 Eylül 2006 Cuma
Depresyonun ilacı: Sabır ve tevekkül 26 Ağustos 2006 Cumartesi
“Sabredenlerle beraberim!” 25 Ağustos 2006 Cuma
”Şerli olanlarınız bekarlarınızdır” 19 Ağustos 2006 Cumartesi
“Evliler uzun ömürlü olur!” 18 Ağustos 2006 Cuma
Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular 12 Ağustos 2006 Cumartesi
“Kanla alınan para ile satılamaz!” 11 Ağustos 2006 Cuma
Huzurun gerçek adresi 5 Ağustos 2006 Cumartesi
İnsan başıboş değildir 4 Ağustos 2006 Cuma
Mübarek günler ve geceler 29 Temmuz 2006 Cumartesi
Sevapların on misli yazıldığı ay 28 Temmuz 2006 Cuma
Tesâdüfen oluyor saçmalığı 22 Temmuz 2006 Cumartesi
“Vücudümün her zerresi dile gelse…” 21 Temmuz 2006 Cuma
Örnek bir anne portresi 15 Temmuz 2006 Cumartesi
Dört sınıf insanın ibretlik hali 14 Temmuz 2006 Cuma
En hayırlı kimse 8 Temmuz 2006 Cumartesi
Yüce Kitabımızı okuyamamanın vebali 7 Temmuz 2006 Cuma
Ülkemizdeki cinsellik patlaması 1 Temmuz 2006 Cumartesi
Dünya ahlaksızlık kuşatması altında 30 Haziran 2006 Cuma
“Ona yaklaşmak için vesile arayın!” 24 Haziran 2006 Cumartesi
Tersini yaparak doğruyu bulma metodu 23 Haziran 2006 Cuma
Modern kölelik anlayışı 17 Haziran 2006 Cumartesi
İsviçreli bayan milletvekilin feryadı! 16 Haziran 2006 Cuma
Şimdi iş tersine döndü 10 Haziran 2006 Cumartesi
Tarih olan davranışlar 9 Haziran 2006 Cuma
Elde tutmak almaktan daha zor 3 Haziran 2006 Cumartesi
Fethin yedi asırlık mücadelesi 2 Haziran 2006 Cuma
Hayatı anlamak ölümü idrake bağlı 27 Mayıs 2006 Cumartesi
Hayatın kıymetini bilmek 26 Mayıs 2006 Cuma
Kaleyi içeriden fethettiler! 20 Mayıs 2006 Cumartesi
Onların dininden olmadıkça 19 Mayıs 2006 Cuma
Ahmaklığın alâmeti 13 Mayıs 2006 Cumartesi
Nice canları yok eden hastalık 12 Mayıs 2006 Cuma
İmâm-ı azam ve fıkıh ilmi 6 Mayıs 2006 Cumartesi
İmam-ı azam Ebu Hanife 5 Mayıs 2006 Cuma
Büyüklüğü hakkında herkes hem fikir 29 Nisan 2006 Cumartesi
Sultan II. Abdülhamid Han’ın hal' edilmesi 28 Nisan 2006 Cuma
Rü'yâda bildirilen beş sır! 22 Nisan 2006 Cumartesi
Ölmüşlerimizi unutmayalım! 21 Nisan 2006 Cuma
“Ne için ve kimin için yapıyorum!” 15 Nisan 2006 Cumartesi
En tehlikeli düşman 14 Nisan 2006 Cuma
Kurtuluş O’nu sevmeye bağlı 8 Nisan 2006 Cumartesi
Ayrı bir yol tutmak isteyenler! 7 Nisan 2006 Cuma
Okullardaki şiddet olaylarının sebebi 1 Nisan 2006 Cumartesi
“Kavak eken sopa biçer!” 31 Mart 2006 Cuma
Osmanlının başarısı 25 Mart 2006 Cumartesi
Osmanlı huzurun kaynağı 24 Mart 2006 Cuma
“Önceki âlimler cahillikle suçlanır!” 18 Mart 2006 Cumartesi
Hazreti Mehdi de gelecek 17 Mart 2006 Cuma
“Kadının yegane süsü ve güzelliği” 11 Mart 2006 Cumartesi
“On dört asırlık uygulama!” 10 Mart 2006 Cuma
Hazret-i İsa gelecek 4 Mart 2006 Cumartesi
Hazret-i İsa ölmedi 3 Mart 2006 Cuma
Mahrum kalmanın sebebi 25 Şubat 2006 Cumartesi
Sevgili kul olmanın on şartı 24 Şubat 2006 Cuma
“Ne yapmamız gerekir?” 18 Şubat 2006 Cumartesi
“Şimdi tam zamanı!” 17 Şubat 2006 Cuma
Batı, çatışmadan medet umuyor 11 Şubat 2006 Cumartesi
Huylu huyundan vazgeçmez! 10 Şubat 2006 Cuma
Bu teklifler yeni değil! 4 Şubat 2006 Cumartesi
Sergilenen örnek tavır! 3 Şubat 2006 Cuma
Kuralsız ibadet olmaz! 28 Ocak 2006 Cumartesi
Bu saçmalıkların devamı gelecek 27 Ocak 2006 Cuma
Belli başlı bazı bid’atler 21 Ocak 2006 Cumartesi
İmam yerine TV ekranı 20 Ocak 2006 Cuma
Cenab-ı Hakkı tanımak 14 Ocak 2006 Cumartesi
“Bana göre” “Sana göre” hezeyanları 13 Ocak 2006 Cuma
Bütün kötülüklerin kaynağı 7 Ocak 2006 Cumartesi
Gençler içki ve uyuşturucu batağında 6 Ocak 2006 Cuma
Receb ayı ve Regaib kandili
Diğer dinler insan düşüncesinin mahsülü
 
Daha önceki yıllara ait makaleleri görmek için lütfen tıklayınız
 
Linkler
Sesli-Resimli Namaz Rehberi ve Zaruri Dini Bilgiler
Sesli ve Görüntülü Yayınlar
Hakikat Kitabevi
Dinimizislam.com
Turktakvim.com
Namaz Vakitleri
Feraiz Programı
Feraiz Programı 2
Tarih Çevirme Programı
Huzura Doğru
İhlas.Net
Türkiye Gazetesi
Tarihi ve Dini Kasetler
Ramazan Ayvallı
 
Meşhur İslâm Büyüklerinden bazıları
Îmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe
Abdülkâdir Geylânî
İmam-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
Hacı Bektâş-ı Velî
Mevlana Celâleddîn-i Rûmî
Akşemseddîn
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
Edebâlî (Üdebâlî)
Azîz Mahmûd Hüdâyî
Abdülhakîm Arvâsî
Hüseyin Hilmi Işık
Mustafa Sabri
M. Zâhid Kevserî